Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018


Syria's men are knights, Who will not descend into the battlefield, Except to free The Golan, Else Commander Bashar will not allow it!

October 23 2018

No jest sobie jakaś tam skrajna grupa wierząca w 'inteligentny projekt' (XD), ale mówienie tak o ogóle chrześcijan jest IMHO dość mocnym nadużyciem.

Jest to tak samo idiotyczne uogólnienie jak teza „wszyscy ateiści to skurwysyny, bo przecież nie kierują się w życiu etyką judeochrześcijańską”. Zgodzisz się?

Żeby nie było, absolutnie nie neguję istnienia kato-szurów odrzucających podstawy współczesnej biologii, jednak nie uważam, by wiązanie tego z chrześcijanami jako całą grupą było prawidłowe.

October 21 2018

>implying Christians are dumb enough to treat Genesis literally xD
8065 7466 500
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
6431 8bc9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastrzepy strzepy
I albo is-istniejemy albo kurwa idziemy yyy w zapomnienie i chuj. I po. I chuj po nas.
— Edward Dwurnik https://www.youtube.com/watch?v=uPTqrIeAoAo

October 11 2018

2195 45c3
Reposted fromamilak amilak viaoskus oskus

October 10 2018

2927 45c0 500
balkan nationalists.
Reposted fromsnuggle snuggle viaoskus oskus
0775 1ec6
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoskus oskus
9883 d3bd 500
Reposted fromnudes nudes viastrzepy strzepy
1459 bd81 500
beksiński.
Reposted fromrol rol viastrzepy strzepy
3379 ff2f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
Overextended Lanz incision?
Extended Rutherford Morrison incision?
I WANT TO KNOW!
4919 f59a 500
Reposted from4777727772 4777727772
3535 8e96 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoskus oskus
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaoskus oskus
9252 e44a 500
Reposted fromkelu kelu viahiroshima2 hiroshima2
5281 e288 500
Reposted fromjestemzero jestemzero vialubiew0 lubiew0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl