Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

6940 4ec1
Reposted bybiolchem biolchem

May 21 2017

5375 8a72
Reposted fromjottos jottos viastrzepy strzepy

May 20 2017

Jak Ahmed bywa karcynogenny, tak to mu siadło perfekcyjnie.
10/10

May 19 2017

9233 a1de 500

Marc Wathieu
+BEUYS

Reposted fromkimik kimik vialubiew0 lubiew0

May 16 2017

0057 780e 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy

May 15 2017

3122 84c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
4079 5e53
-Well, we're not just gonna let me suffer any longer.
-Who's we sucka? 
-[slowly drawing his .44 Magnum] Smith and Wesson... and me.

May 14 2017

Nie ma już dilerów, nadszedł czas sanitariuszy!
Play fullscreen
Słuchaj, spierdalaj. Mam tysiąc za skórę, kurwa.

May 12 2017

>zły cholesterol
za każdym jebanym razem xD

also 
>sugerowanie że powikłania glikemii >300 to bezpośrednie efekty diety bogatej w węgle

BTW, fruktoza z tych zdrowych owoców i miodu jest dużo gorsza od glukozy/maltozy/skrobii, bo omija główne etapy regulatorowe szlaku glikolizy
ps. to pardwa

May 11 2017

5820 4441 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viastrzepy strzepy
1586 e9ac 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

May 09 2017

0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
9598 2df5 500
Reposted fromtwice twice viastrzepy strzepy

May 07 2017

9118 deb4 500
Reposted fromsiedem siedem viastrzepy strzepy
7484 6919 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
1495 54d9 500

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl