Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

No i oczywiście krzyże. Wyryte. Namalowane. Przyklejone z boku. Sterczące na górze (jak miniatura Giewontu). Nie mogło oczywiście nie być korony cierniowej, Matki Boskiej w półprofilu i Jezusa Frasobliwego. Biedny ojciec. Bezwyznaniowy Żyd, zupełnie niezainteresowany kwestiami religijnymi, znalazł się poza targetem.

Alternatywą był kwiatek – biała lilia lub przekwitła róża. W opinii branży pogrzebowej Polskę zamieszkują dwa rodzaje ludzi: chrześcijanie i przedstawiciele sekty florystów.

— Marcin Wicha, Jak przestałem kochać design

May 11 2018

5397 095c 500
Reposted fromqb qb viaoskus oskus
0891 ab5e 500
Kubrick's 7 Diamonds
Reposted fromvolldost volldost viawasnae wasnae
1824 f437 500
Reposted fromwishnia wishnia viawasnae wasnae

April 30 2018

7576 9d6b 500
przykra sprawa
Reposted fromkopytq kopytq viastrzepy strzepy
1288 78a2 500
Reposted frompiehus piehus viawasnae wasnae
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoskus oskus
9039 70b8 500
Reposted fromkaiee kaiee viastrzepy strzepy
3747 c242 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viastrzepy strzepy
3353 5309 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPastel-Pale Pastel-Pale
Reposted frominzynier inzynier viawasnae wasnae
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viawasnae wasnae
5009 862d 500
Reposted fromuoun uoun viawasnae wasnae
A, czyli kazirodztwo może być spoko... Dzięki za przypomnienie, czemu gardzę kominkiem
Reposted fromstrzepy strzepy
3019 c36a 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
2580 7a3c 500
Reposted fromdaelmo daelmo viastrzepy strzepy
5246 1fd6 500
Jupiter 135mm f4
Reposted fromPoranny Poranny viastrzepy strzepy
2263 dcd9
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl