Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

8083 6af5
Reposted frommisterpeter misterpeter viastrzepy strzepy

May 29 2017

7097 b684 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaautos autos
6353 357e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrzepy strzepy

May 28 2017

5961 52bf 500
Žižek ish my shpirit animal *sniff*
Reposted bymonotymoteuszhiroshima2suczniktomczanqbshtallkatastrofoghalbadiousszyderacarmenlunaschottladenkubenMaryiczaryy-xcv-ystrzepyall-about-katetoniewszystkofreewaymontakcoffeebitchilluminationcrc999divicallayyy
5809 824a 500
Reposted byfutureiscominghiroshima2sucznikalicemeowcidiussgrzegorzviipulczynskianabee

May 27 2017

9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck vialubiew0 lubiew0

May 24 2017

9134 de5f
Reposted fromLittleJack LittleJack
Reposted fromshakeme shakeme vialubiew0 lubiew0
6920 12aa 500
Reposted fromkimik kimik vialubiew0 lubiew0
9143 b52a 500

hollywoodburnout:

Alexa Reynen

Reposted fromprettywomen prettywomen viastrzepy strzepy

May 22 2017

6940 4ec1
Reposted bybiolchem biolchem

May 21 2017

5375 8a72
Reposted fromjottos jottos viastrzepy strzepy

May 20 2017

Jak Ahmed bywa karcynogenny, tak to mu siadło perfekcyjnie.
10/10

May 19 2017

9233 a1de 500

Marc Wathieu
+BEUYS

Reposted fromkimik kimik vialubiew0 lubiew0

May 16 2017

0057 780e 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy

May 15 2017

3122 84c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
4079 5e53
-Well, we're not just gonna let me suffer any longer.
-Who's we sucka? 
-[slowly drawing his .44 Magnum] Smith and Wesson... and me.

May 14 2017

Nie ma już dilerów, nadszedł czas sanitariuszy!
Play fullscreen
Słuchaj, spierdalaj. Mam tysiąc za skórę, kurwa.

May 12 2017

>zły cholesterol
za każdym jebanym razem xD

also 
>sugerowanie że powikłania glikemii >300 to bezpośrednie efekty diety bogatej w węgle

BTW, fruktoza z tych zdrowych owoców i miodu jest dużo gorsza od glukozy/maltozy/skrobii, bo omija główne etapy regulatorowe szlaku glikolizy
ps. to pardwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl