Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

5993 5ce5
Reposted frombrumous brumous viawasnae wasnae
Focking true, mate
7392 e0fe 500

llustration by Hatsuyama Shigeru (1931), via.

Reposted fromgoto80 goto80 vialubiew0 lubiew0
7543 c22b 500
Reposted fromtfu tfu vialubiew0 lubiew0
5745 19c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0

April 26 2018

7626 740b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawasnae wasnae
1025 129c
Reposted fromboobiescake boobiescake viawasnae wasnae
Żart o Bogowej.
(- Boga nie ma)
Reposted frommiuomi miuomi viawasnae wasnae
4500 10f5 500
Usługi
Reposted fromvs vs viawasnae wasnae
You want some change? 
Here’s a stack of dimes!

April 24 2018

Akurat mix dopaminy z Levonorem (noradrenaliną) ma jedną funkcję, znacznie ważniejszą niż kontrolowanie stanów emocjonalnych — to on wyrywa z objęć Otchłani osoby operowane, które straciły takie ilości krwi, że zanika u nich tętno, bo ich serce już nie ma czego przepompowywać.
Chuj z miłością, chwała anestezjologom!


BTW, po podaniu monoaminooksydazy dostaniecie doła (nie bez powodu jedna z grup antydepresantów to iMAO, które blokują ów enzym, c'nie?), po wazopresynie natomiast zaczniecie szczać skrajnie zagęszczonym moczem, a wypita woda będzie zatrzymana w organizmie. Enjoy!
Wybacz niezbyt uprzejmy ton, ale „nie dotknął żaden większy kryzys” to z reguły bullshit – najgorsze, co ludzie przeżyli wychodzi dopiero wtedy, gdy zaczniesz kopać bardzo głęboko i dojdziesz do tej części ich esencji (>implikując esencjalizm, oczywiście), której nikomu nie pokazują. 
Mogę Ci to najprościej opisać na własnym przykładzie – gdy spojrzysz powierzchownie, to zobaczysz gościa teoretycznie „wygrywającego w życie”. Gdy spojrzysz trochę głębiej, to zobaczysz człowieka mającego pewną liczbę problemów, ale pewnie sumarycznie nie gorzej niż 'każdy inny'. 
Tego, co jest najgłębiej, czyli gówna, które, niestety, dane mi było przeżyć i które przeżywam do dziś... Zwyczajnie nie zobaczysz, bo ukrywam je przed wszystkimi, włącznie z sobą samym.  Właśnie dlatego przy powierzchownej ocenie możesz mnie nienawidzić, bo jestem dla Ciebie „człowiekiem pełnym światła i radości, którego nigdy nie dotknął żaden większy kryzys”. 

–––
Bez grama nienawiści, subman
3156 2ce5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

gentlewave: Alexandre Antigna (1817-1878): The Death of the Pauper [La Mort du Pauvre], 1849

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoskus oskus
3856 6539
Reposted fromflesz flesz viaoskus oskus
2777 6589
Reposted from4777727772 4777727772 viawasnae wasnae
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viawasnae wasnae
3776 de7d 500
Henri Matisse, Blue Nude, 1907, Baltimore Museum of Art
Reposted fromsoulwax soulwax viapaintings paintings
0306 0744 500
Reposted fromseaweed seaweed viawasnae wasnae
7548 30df 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawasnae wasnae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl