Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

1760 e6c7 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viastrzepy strzepy
Play fullscreen
DON’T LEAVE YOUR SHIT AROUND 
Reposted byoskus oskus
3503 2bbb 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoskus oskus
6436 5c08
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaoskus oskus
3622 4759 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrzepy strzepy
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaiblameyou iblameyou
9021 4962 500

artist-hopper:

City Roofs, 1932, Edward Hopper

Reposted fromreckon reckon viaiblameyou iblameyou
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
4393 ddf9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
7872 f2ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
6180 45f6 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
5133 4579 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
0991 4d1f 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
7309 a167 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
5405 448e 500

June 24 2018

No i oczywiście krzyże. Wyryte. Namalowane. Przyklejone z boku. Sterczące na górze (jak miniatura Giewontu). Nie mogło oczywiście nie być korony cierniowej, Matki Boskiej w półprofilu i Jezusa Frasobliwego. Biedny ojciec. Bezwyznaniowy Żyd, zupełnie niezainteresowany kwestiami religijnymi, znalazł się poza targetem.

Alternatywą był kwiatek – biała lilia lub przekwitła róża. W opinii branży pogrzebowej Polskę zamieszkują dwa rodzaje ludzi: chrześcijanie i przedstawiciele sekty florystów.

— Marcin Wicha, Jak przestałem kochać design

May 11 2018

5397 095c 500
Reposted fromqb qb viaoskus oskus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl