Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

1157 1184 500
Reposted byshikajinaichvairakaesekuchenbitstackerv2pxmolotovcupcakeyouamp856dudkuCanadienmendelinteressiert-mich-netdonjefeskillzmcflyteskniceokrutniceclemkegenieintroweirdsSchweinekloetenpassingbirdptrcksoupitUpzulibesencarsten233makrosgreenskysereniteMrWasp
1156 73e9
Reposted bybiolchemhashPawelS
Sponsored post
1153 a554
Reposted bybiolchemhash
1027 81e6 500
Reposted bybiolchemkerio
1024 abf6
Reposted byv2pxgafirmelinnikotynakatastrofonatural-born-killerfasimefirveronica-oSchizoeckemadziapekexistentialpassingbirdkaesekuchensrcemojetentacleguyjazzieebumpyefficzwariowalamanabeemaliwaszarakoszulakalesorbarszczowabodyinthegardenidjeteskapiza

July 09 2019

4885 7437 500
Reposted fromfapucino fapucino vialubisztosuko lubisztosuko
5491 7ae6
Reposted fromsavatage savatage vialubisztosuko lubisztosuko

July 02 2019

8920 2d55
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
3369 c67f
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viairmelin irmelin
5030 65c3
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
8962 0071 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
0007 2595 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0189 5853 500
bitchy rei is what that show was missing lol
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaNGE NGE

June 25 2019

0320 7de1 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaautos autos
chic

October 25 2018


Syria's men are knights, Who will not descend into the battlefield, Except to free The Golan, Else Commander Bashar will not allow it!

October 23 2018

No jest sobie jakaś tam skrajna grupa wierząca w 'inteligentny projekt' (XD), ale mówienie tak o ogóle chrześcijan jest IMHO dość mocnym nadużyciem.

Jest to tak samo idiotyczne uogólnienie jak teza „wszyscy ateiści to skurwysyny, bo przecież nie kierują się w życiu etyką judeochrześcijańską”. Zgodzisz się?

Żeby nie było, absolutnie nie neguję istnienia kato-szurów odrzucających podstawy współczesnej biologii, jednak nie uważam, by wiązanie tego z chrześcijanami jako całą grupą było prawidłowe.

October 21 2018

>implying Christians are dumb enough to treat Genesis literally xD
8065 7466 500
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...